10 keer Great Place to Work! Dat vieren we met 10% korting op de volledige collectie! *actievoorwaarden.

Vragen “Samen Torfs”

Bij Schoenen Torfs, verwelkomen we je graag in onze familie. Stap mee in ons klanten beloningsprogramma Samen Torfs en geniet van de vele voordelen!

Om het gemakkelijk te maken, geven wij jou geen klantenkaart. Wij sparen voor jou.
Door te shoppen in onze Torfs winkels, verdien je 1 punt voor iedere € 1 die je bestelt. Voor elke 250 punten die je spaart, krijg je € 5 korting rechtsreeks op je volgende aankoop.

We bieden je relevante informatie aan via onze nieuwsbrief. Je geeft zelf aan wat je interesseert en wij nodigen je graag uit voor een trendy evenement.
Opgelet, het sparen van punten is niet cumuleerbaar met acties of kortingen en kan enkel in onze Torfs winkels.

Ook zonder e-mailadres kan je instappen in Samen Torfs. Vraag dit zeker na in onze winkels.

Tijdens actieperiodes ontvang je geen punten bij je aankoop.

Koop je een cadeaubon voor iemand? Dan ontvang jij de punten van deze aankoop, meteen aan de kassa.

Heb je een cadeaubon gekregen en gebruik je deze bij je aankoop? Dan ontvang je geen punten voor de waarde van de bon.

Je korting blijft 1 jaar geldig. 3 maanden voor het verstrijken van deze termijn, zal je een herinneringsmail ontvangen.

Toepasselijkheid
1.1. De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het klantenbeloningsprogramma van NV L. TORFS met ondernemingsnummer 0404.054.092 en maatschappelijke zetel te 9100 St. Niklaas, Industriepark-West 50, BTW-nummer 0404.054.092 ( hierna ‘de verkoper‘ genoemd ). Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen Torfs klanten, zowel offline als online, (hierna “Klanten”) die ingestapt zijn in het klantenbeloningsprogramma “Samen Torfs”, en Torfs anderzijds.
Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zouden kunnen zijn op Torfs’ klantenbeloningsprogramma zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door Torfs zijn goedgekeurd.

1.2. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het Torfs klantenbeloningsprogramma, of hierover in het algemeen meer uitleg wenst, gelieve dan contact op te nemen met de online klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘klantenservice‘, of via e-mail klantenservice@torfs.be of op het telefoonnummer 03 776 00 00. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

1.3. Door het registreren online of in één van onze winkels, en bij het afronden van de registratie (zie hieronder Artikel 2) alsook het gebruiken van de het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma, bevestigt de Klant door middel van het aanvinken van akkoord met de algemene voorwaarden, uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

1.4. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de klantenservice pagina (“FAQ”). Indien deze klantenservicepagina (“FAQ”) tegenstrijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden hebben deze laatste voorrang.

1.5. Torfs' Algemene Voorwaarden Webshop en Privacyverklaring, terug te vinden op de Website vormen een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op de toekenning, het gebruik en elke mogelijke toepassing van en door de klant van het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma. In geval van contradictie of voor het geval dat een bepaalde kwestie niet geregeld werd door de boven vermelde documenten zullen de onderhavige Algemene Voorwaarden - bij voorrang - toegepast worden.

2. Registratie en aanmaken account (lidmaatschap)
2.1. Torfs biedt - zowel via haar Website als in haar winkels - de mogelijkheid aan om zich te registreren voor het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma door het aanvragen van een lidmaatschap. Dit gebeurt door het aanmaken van een account welke direct en op unieke wijze gelinkt is aan de klant.
Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de financiële, juridische en praktische modaliteiten aangaande de registratie voor, het gebruik van en alle mogelijke toepassingen van het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma te bepalen. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben niet tot doel de modaliteiten aangaande de online of offline aankopen te bepalen. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden Webshop op de Website.

2.2. De registratie voor het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma is kosteloos en houdt geen aankoopverplichting in. Het bekomen van bijhorende voordelen, hangt samen met het verrichten van aankopen door de Klant.

2.3. Om als geldig beschouwd te worden dient de Klant minstens de volgende gegevens mee te delen: e-mailadres / telefoon nummer, postcode, huisnummer. Bij de registratie en de vervollediging van het krantenprofiel is de Klant uitsluitend verantwoordelijk voor het correct en waarheidsgetrouw invoeren van de gevraagde gegevens. De Klant is verplicht om alle wijzigingen spoedig mee te delen aan Torfs’ Klantendienst via de onder 1.2 vermelde contactgegevens of in een Torfs winkel.

2.4. Er kan slechts één “Samen Torfs” account per persoon / gezin aangevraagd worden. Personen vanaf 18 jaar kunnen een “Samen Torfs” account aanvragen”

2.5. Na overdracht van de in Artikel 2.3 vermelde gegevens ontvangt de Klant een registratie bevestiging en een uniek klantennummer. Elke Klant zal zijn of haar Account ook kunnen beheren op de Website, meer bepaald onder www.torfs.be/mijn-account/dashboard.

2.6. Torfs behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om zowel het aanmaken van een Torfs Account, alsook de registratie voor of het verkrijgen van een lidmaatschap in het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma te allen tijde te weigeren, beëindigen of de Torfs Account samen te voegen met andere lidmaatschappen of accounts.

3. Gebruik en voordelen
3.1. Het “Samen Torfs” lidmaatschap is principieel geldig, en kan door de Klanten gebruikt worden, voor een onbeperkte periode.

3.2. Het “Samen Torfs” lidmaatschap kan door de Klanten worden gebruikt door elke aankoop, zowel online als ook in alle Torfs winkels, te koppelen aan de klanten account . Enkel indien de Klant de gevraagde gegevens meedeelt tijdens de aankoop, kan het lidmaatschap haar werking (inclusief de vele voordelen) teweeg brengen.

3.3. De hierna beschreven regels aangaande de toekenning, omruiling en algehele verwerking van de punten en kortingen zijn slechts een gedeeltelijke beschrijving van de vele voordelen die het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma met zich meebrengt. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website, en meer bepaald naar de klantenservice pagina die terug te vinden is op de Website. Verder zal elke klant eveneens per e-mail op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen aangaande de “Samen Torfs” regels alsook bijzondere acties en aanbiedingen.

• Punten
3.3.1 Door het gebruik van de “Samen Torfs” account bij de offline en online aankopen bij Torfs kunnen Klanten Punten verzamelen die vanaf een saldo van 250 Punten kunnen ingewisseld worden tegen kortingsbonnen. Deze kortingen zullen in geen enkel geval bestaan uit baar of contant geld.

3.3.2 De verzamelde Punten hebben slechts een reële waarde vanaf het moment dat ze ingeruild worden tot de verkrijging van een beloning.

3.3.3 Op basis van de huidige wisselkoers komt elke (1) Euro – inclusief BTW - (binnen een aankoopschijf) overeen met de toekenning van een (1) Punt. Deze wisselkoers is onderhevig aan wijzigingen die uitsluitend Torfs, en dit te allen tijde, kan vastleggen.

3.3.4 Torfs kan te allen tijde, ook retroactief, de toekenning van Punten en Kortingsbonnen ongedaan maken indien blijkt dat deze ten onrechte werden toegekend omwille van onregelmatigheden of vergissingen. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend, indien na toekenning van Punten door Torfs zou worden vastgesteld dat de toekenning van Punten niet conform onderhavige Algemene Voorwaarden is verlopen, waaronder de opgave van incorrecte informatie bij de registratie. De Klant zal de economische en andere gevolgen dragen van Punten die toegekend worden op een niet-conforme wijze o.a. zoals hierboven beschreven. Dit houdt naast de annulering of schrapping van Punten op een Account eveneens, doch niet uitsluitend, de teruggave van toegekende Kortingsbonnen (zie hieronder) in.

3.3.5 Torfs’ recht tot ongedaan maken van toegekende Punten en Kortingsbonnen geldt eveneens indien deze toekenning zou gebaseerd zijn op een materiële of andere vergissing namens Torfs.

• Kortingen
3.3.6 Vanaf een saldo van 250 Punten kunnen de verzamelde Punten omgeruild worden voor Kortingen(“Tegoed”). Er wordt verwezen naar de Veelgestelde Vragen voor meer informatie omtrent de precieze omruilingsmodaliteiten. De Tegoeden kunnen enkel gebruikt worden in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden die Torfs’ Algemene Verkoopsvoorwaarden volledig insluiten.

3.3.7 De Tegoeden kunnen op geen enkele manier verhandeld worden (verkopen, aanbieden, kopen, enz.). Een dergelijke vorm van verhandelen wordt beschouwd als een niet-conform gebruik van de Tegoeden met de gevolgen zoals beschreven in Artikel 3.3.4 hierboven.

3.4. De voordelen verbonden aan het “Samen Torfs” lidmaatschap kunnen worden gecumuleerd met andere acties of aanbiedingen, tenzij expliciete andersluidende vermelding.

3.5. Torfs behoudt zich het recht voor het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma te allen tijde te wijzigen. Torfs zal in dit opzicht haar Klanten in de winkels en online informeren over mogelijke wijzigingen.

4. Beëindigen deelname klantenbeloningsprogramma
4.1. De Klant kan op elk moment zijn of haar deelname aan het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma beëindigen. Een dergelijke beëindiging is onherroepelijk m.b.t. alle verworven voordelen.

Hiervoor dient de Klant Torfs’ Klantendienst schriftelijk in kennis te stellen via de onder 1.2 vermelde contactgegevens.

4.2. Torfs behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de registratie voor, het gebruik van of het volledige “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma te allen tijde terug te trekken of af te schaffen. In dat geval zal Torfs het nodige doen de Klanten hiervan tijdig te informeren.

4.3. In overeenstemming met Artikel 3.3 hierboven behoudt Torfs zich het uitdrukkelijke recht voor een Klant met “Samen Torfs” lidmaatschap uit te sluiten of te verwijderen bij vermoeden van niet-conform of frauduleus handelen. Dit houdt eveneens het recht in de Klanten, tijdelijk of definitief, het “Samen Torfs” lidmaatschap te ontzeggen.

5. Intellectuele eigendom
De klant erkent dat Torfs of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle mogelijke toepassingen van het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma, de Torfs accounts en het klantenbeloningsprogramma als dusdanig. Bovendien blijft Torfs de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo “Samen Torfs” alsook alle elementen die op de website terug te vinden zijn. De klant verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

6. Waarborgen en aansprakelijkheid
6.1. Torfs’ aansprakelijkheid en waarborgen zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

6.2. Torfs zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant indien onjuiste gegevens werden meegedeeld (zie Artikel 2 ). Torfs is ook in geen geval aansprakelijk voor frauduleus of niet-conform gebruik - van welke aard dan ook - van “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma door de Klant.

6.3. Torfs is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website of de toekenning van “Samen Torfs” lidmaatschap.

6.5. Voor het algemene gebruik van de website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website die hierop betrekking hebben.

7. Persoonsgegevens
7.1. Torfs bewaart de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en Torfs’ Privacy Policy.

7.2. Aanvullend op deze documenten wordt de Klant hiermee nogmaals geïnformeerd over het feit dat Torfs de gegevens en andere persoonlijke informatie, die worden opgeslagen in de Accounts, bewaart voor het beheer van het lidmaatschap van de Klanten alsook voor verkoop- en marktanalyse. Deze gegevens worden niet langer bewaard als noodzakelijk en worden uitsluitend uitgewisseld met Torfs ondernemingen.
De klant heeft te allen tijde recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en kan dit recht uitoefenen via aanpassingen op de online account of door contact op te nemen met de klantendienst via de onder 1.2 vermelde contactgegevens.

7.3. Door het afronden van de registratie als lid van het ‘ Samen Torfs ‘- programma en het aanvinken van akkoord met de algemene voorwaarden, stemt de klant in met de verwerking van diens persoonsgegevens voor het beheer van het lidmaatschap en voor verkoop- en marktanalyse. De klant stemt eveneens uitdrukkelijk in met het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst en het gebruik van faxen met het oog op direct marketing. De klant verklaart zich eveneens uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van reclame, mededelingen en aanbiedingen via elektronische post.
De klant kan zich te allen tijde op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten en de gegeven toestemming voor het ontvangen van mededelingen en direct marketing via de opgegeven kanalen ongedaan maken zonder opgave van reden en zonder kosten en dit via schriftelijk verzoek te richten aan de klantendienst via de onder 1.2 vermelde contactgegevens.

7.4. De Klant kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij de klantendienst via de onder 1.2 vermelde contactgegevens.

8. Overige
8.1. Torfs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in voorkomend geval aan te passen.

8.2. De originele van deze Algemene Voorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

8.3. Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het onder 1.2 vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

8.4. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang het “Samen Torfs” klantenbeloningsprogramma loopt en in overeenstemming met Artikel 3.

8.5. Torfs behoudt zich het recht voor haar rechten voortvloeiend uit onderhavige Algemene Voorwaarden ten allen tijde te doen gelden ten aanzien van de Klanten, onder andere door het starten van een gerechtelijke procedure.

9. Toepasselijk recht
9.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

9.2. Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

9.3. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht.

title